DBx

  1. Alle facturen zijn uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum te betalen.
  2. Wanneer u per overschrijving betaalt, vermeldt u factuurdatum, factuurnummer en klantnummer bij de mededeling.
  3. Wanneer de factuur niet betaald wordt binnen de dertig dagen na factuurdatum, wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest van 0,8% per maand aangerekend alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% vanaf factuurdatum.
  4. Klachten dienen op straffe van nietigheid binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk geformuleerd te worden. Bij betwisting over de geleverde prestaties of de gegevens van de factuur dient het onbetwiste gedeelte onder de normale voorwaarden voldaan te worden.
  5. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of dataverlies ontstaan na een elektrische stroompanne of crash, het oplopen van spyware, virus of verwante malafide software.
  6. Bij verbreking van de verkoopsovereenkomsten of het niet naleven van de contractuele overeenkomsten binnen het jaar, is de klant 40% schadevergoeding verschuldigd, tenzij anders bepaald.
  7. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd bij geschillen.